When should you trim an azalea bush in Michigan

+5
Answered
  4 answers